top of page

WIE ZIJN WIJ?

Wat is De Boomkwekerij? 

De Boomkwekerij is een gemeenschap van mensen die Jezus willen volgen. We komen voornamelijk samen in huizen, soms in grotere locaties als dat nuttig is. De naam ‘De Boomkwekerij’ is enerzijds volstrekt onbelangrijk. Anderzijds is het voor een gemeenschap lastig om naamloos door het leven te gaan en heeft de naam symbolische betekenis. De Boomkwekerij verwijst naar de vele Bijbelse symbolen die met bomen te maken hebben enerzijds, en naar het landschap en de agricultuur van de Betuwe anderzijds. Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om een levensboom te zijn, gepland aan waterstromen, vruchtdragend en genezing brengend voor de volken. En om geënt te worden op de Olijfboom, als mede erfgenaam van Gods beloften aan zijn volk.  

Wat geloven wij? 

Jezus is de aan Israël beloofde Messias. Door Jezus is het mogelijk geworden om als heidenen verzoend te worden met de God van Abraham Isaak en Jacob, de enige ware God. De wet van God leert ons wat zonde is. Voor deze zonde heeft Jezus het volmaakte offer gebracht. Jezus biedt ons genade en vergeving aan op basis van het belijden van onze zonden en bekering. Vervolgens geeft Hij ons de opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Dat wil zeggen iedereen het goede nieuws van Zijn redding en van het aankomende Koninkrijk van God te vertellen en het onderhouden van Zijn geboden te onderwijzen. 

Wij geloven in het Woord van God zoals geopenbaard in het Oude Testament, vervuld door Jezus, uitgelegd en aangevuld in het Nieuwe Testament en geschreven door de Heilige Geest in de harten van hen die zich bekeren tot God. We vertrouwend op het offer van Jezus en proberen “met vrees en beven” te wandelen op de weg die met bekering begonnen is.  

Wij gaan uit van de doop als een teken van bekering, het huwelijk tussen man en vrouw als een belofte van trouw aan elkaar en aan God ten overstaan van de gemeenschap en het delen van brood en wijn als een manier om het lijden en sterven van Jezus regelmatig te gedenken.   

Verder belijden wij dat alleen Gods Woord voor eeuwig vaststaat en altijd hoger staat dan geloofsartikelen en tradities van mensen.  

Natuurlijk is wat hierboven staat niet volledig. Maar om je aan te sluiten bij een gemeenschap heb je een indicatie nodig van waar deze gemeenschap voor staat. We hopen dat je hiermee een goed beeld hebt. 

DeBoomkwekerij Logo.png

WAT DOEN WIJ?


We bestuderen met elkaar de Bijbel. Dit doen we met de overtuiging dat de Bijbel ons vertelt wie God is, wat hij heeft gedaan, wat hij doet en wat hij zal gaan doen. De Bijbel geeft profetische openbaring van wat er in de wereld gaat gebeuren in de laatste dagen en roept ons op hierin niet onwetend maar waakzaam te zijn. En we lezen de Bijbel met de overtuiging dat de Bijbel ons Gods instructies, wetten en onderwijzingen voor het leven geeft. Redding is alleen door genade, maar geloof en bekering blijken uit werken. Daarom lezen we de Bijbel zeker niet in de laatste plaats met het oog op weten wat de werken zijn die God van ons verlangt, zodat we daar steeds meer van kunnen gaan doen. 


We organiseren bijeenkomsten gericht op het aanbidden en ontmoeten van God. Met God omgaan is geen eenrichtingsverkeer. Niet alleen een monoloog van God opgeschreven in een boek. Maar ook niet een monoloog van de mens in gebeden die meer weg hebben van een verlanglijst of een interne dialoog. God heeft de Heilige Geest gegeven om te zorgen dat we Hem kunnen aanbidden in Geest en in Waarheid. En om de gemeente op te bouwen door profetie, wijsheid, openbaring en genezing. In de bijeenkomsten onder de noemer De Rivier willen we God aanbidden door samen psalmen en geestelijke liederen te zingen. En door luisterend en profetisch te bidden. In dialoog met God, terwijl we Zijn openbaring en genezing verwachten en uitspreken. 


In kleine vaste huiskamergroepen willen we het ‘ieder heeft wat’ principe van de eerste gemeente opnieuw in praktijk brengen. In deze bijeenkomsten is er geen vast programma. Iedere deelnemer is nadrukkelijk verantwoordelijk om de bijeenkomst mede vorm te geven. Een leider van de bijeenkomst ziet er op toe dat de bijeenkomst ordelijk verloopt en dat ieder de kans krijgt, en misschien soms ook uitgedaagd wordt, om een bijdrage te leveren. Dat kan een profetie zijn, een lied, een Bijbelgedeelte, een getuigenis enzovoort. Alles wat bijdraagt om elkaar op te bouwen en aan te vuren in het uitwerken van onze redding en het vervullen van de opdracht van Jezus om alle volken tot zijn discipelen te maken. 


Soms is het fijn en nuttig om bepaalde vraagstukken of problemen in je leven met iemand door te spreken en er samen voor te bidden. Waar dat niet in de setting van de huiskamergroep kan, zijn er in de gemeenschap mensen beschikbaar voor persoonlijke begeleiding, advies en gebed. Je kunt bij deze personen terecht als je ergens mee zit. Dit moet altijd gaan om een beperkt aantal gesprekken. In principe is langdurige eenzijdige afhankelijkheid niet gewenst. De extra ondersteuning is bedoeld om problemen te overwinnen die deelname aan de gemeenschap belemmeren of die je ervan weerhouden vrucht te dragen zoals God dat bedoeld heeft. 

IS "DE BOOMKWEKERIJ" EEN KERK?

Jazeker, maar….

  1. De Kerk is meer dan de lokale gemeenschap

  2. We zijn niet aangesloten bij een kerkgenootschap

  3. We doen de dingen een beetje anders…

 

We zijn een kerk….

In de eerste plaats is er maar 1 Kerk (hoofdletter), namelijk het Lichaam van Christus, oftewel de verzameling van iedereen die in Jezus gelooft en hem daadwerkelijk volgt. En daarom willen we in de eerste plaats onderdeel van die Kerk zijn.

De Kerk komt echter tot uitdrukking in lokale gemeenschappen, ook wel kerken genoemd. Een kerk (kleine letter) is herkenbaar als zodanig als er sprake is van een afbakening naar locatie, als er leiderschap is, als de gemeenschap alle functies die een lokale kerk behoort te hebben uitoefent en als de gemeenschap mensen die Jezus niet willen volgen geen (blijvend) onderdeel van de gemeenschap laat uitmaken. In die zin willen we zeker een kerk zijn.

…maar de kerk is meer dan een lokale gemeenschap

God bouwt zijn Kerk door apostelen (zendelingen), evangelisten, profeten, herders en leraren. Met name apostelen overstijgen de lokale kerk. Zij hebben de opdracht om nieuwe kerken te stichten op nieuwe plekken. Evangelisten, profeten en leraren opereren deels binnen de lokale kerk, maar kunnen ook daarbuiten een roeping hebben. Herders zijn bij uitstek de mensen die een lokale gemeenschap leiden. We zijn dus een kerk, maar erkennen dat we apostelen, evangelisten, profeten en leraren van buiten deze kerk nodig hebben, waarmee God zijn Kerk kan bouwen.

…maar we zijn niet aangesloten bij een kerkgenootschap

Voor veel mensen ben je een kerk als je kunt aangeven bij welke stroming, denominatie of koepelorganisatie je behoort. Wij voelen ons verbonden met een ieder uit welke stroming, denominatie of overkoepelende organisatie dan ook, voor zover Jezus erkend wordt als Gods Zoon en onze Redder en men werk maakt van het navolgen van ‘al wat Hij ons bevolen heeft’. Wij achten ons vrij om, met de Bijbel als richtlijn, te putten uit diverse tradities en stromingen en daar onze eigen kleur aan te geven.

…maar we doen de dingen een beetje anders

We willen een kerk zijn voor diegenen die nu niet bij een kerk horen en die Jezus willen volgen. Dus voor nieuwe gelovigen of voor gelovigen die hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt, de kerk hebben verlaten en nu opnieuw een gemeenschap zoeken. We willen niet dat mensen die nu al onderdeel uitmaken van een kerkgemeenschap, deze gemeenschap verlaten om zich bij ons aan te sluiten. Op die manier groeit de Kerk niet, maar wordt ze herverdeeld. Tegelijkertijd willen we wel tot zegen kunnen zijn voor mensen uit verschillende kerken. Daarom kiezen we er heel bewust voor om op de zondag ochtend geen activiteiten te organiseren. En om verschillende aspecten van kerk zijn over verschillende activiteiten te verdelen. Op die manier kunnen ook mensen uit andere kerken opgebouwd worden door Bijbels onderwijs te volgen, een bijeenkomst met aanbidding en gebed bij te wonen, deel uit te maken van een huisgroep of persoonlijk gebed en advies te ontvangen.

notredame-de-paris-4515298_1920.jpg
bottom of page